FORGOT YOUR DETAILS?

Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ

ILOVETRAVELS.PL

Podróżnicy, aby uczynić korzystanie z Platformy Internetowej ilovetravels.pl przyjemnymoraz czytelnym Administrator Platformy Internetowej oraz Usługodawca przygotował dla wasRegulamin Korzystania z PlatformyInternetowej znajdującej się pod adresem domenowymhttps://ilovetravels.pl/,który w dalszej części dokumentu będziemy nazywać „Regulaminem”.

Regulamin dostarczy wam niezbędnych informacji dotyczących zasad funkcjonowania Platformy Internetowej oraz zasad świadczenia Usług przez Usługodawcę. Do powyższego regulaminu dołączony został załącznik w postaci Polityki Prywatności, która zawiera niezbędne informację dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, których podstawą jest Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Przedmiotem działalności Platformy Internetowej jestudostępnianie na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej za pomocą której następuje nieodpłatna organizacja, gromadzenie i składanieOfert oraz obsługa zgłoszeń rezerwacyjnych Użytkowników.
 • Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • W Regulaminie użyto poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej właściwy do kontaktu z ILOVETRAVELS tj. kontakt@ilovetravels.pl
  3. Klient – Użytkownik będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystający z Usług świadczonych przez ILOVETRAVELS celem odszukania Oferty i zawarcia we własnym imieniu Umowy z ILOVETRAVELS.
  4. Konto Użytkownika – przestrzeń Platformy Internetowej, dostępna po rejestracji, specjalnie przygotowana dla określonego Użytkownika w ramach infrastruktury teleinformatycznej ILOVETRAVELS
  5. Oferta - propozycja zawarcia Umowy świadczenia usług organizacji i uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanej przez ILOVETRAVELSudostępniona przez ILOVETRAVELS za pośrednictwem Platformy Internetowej, na warunkach określonych Umowie oraz Ogólnych Warunkach Umowy zawierająca dane na temat imprezy turystycznejopublikowane przez
  6. Platforma Internetowa- Serwis internetowy prowadzony przez ILOVETRAVELS , udostępniający na rzecz Użytkowników infrastrukturę teleinformatyczną za pomocą której następuje organizacja, gromadzenie i składanie Ofert oraz obsługa zgłoszeń rezerwacyjnych Użytkowników.
  7. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Użytkownika, zawierająca określoną informację.
  8. Usługa–usługa świadczona drogą elektroniczną przez ILOVETRAVELS polegająca na prowadzeniu Konta Użytkownika,udostępnianiu na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej za pomocą której następuje organizacja, gromadzenie i składanie Ofert oraz obsługa zgłoszeń rezerwacyjnych Użytkowników.
  9. Umowa – umowa zawierana między ILOVETRAVELS a Klientem za po Platformą Internatową, której przedmiotem jestudział Klienta w wybranej z Oferty imprezie turystycznej.
  10. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Platformy Internetowej.
  11. ILOVETRAVELS/ Organizator –I LOVE TRAVELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Szyszaków 92, NIP: 9522199005, numer telefonu +48 728 238 897, adres e-mail: kontakt@ilovetravels.pl
 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w wyniku korzystania z Platformy Internetowej jest ILOVETRAVELS
 • W celu uzyskania informacji na temat metod ochrony danych osobowych stosowanych przez ILOVETRAVELS zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr. 1 do Regulaminu.
 • Za pośrednictwem Platformy Internetowej nie dochodzi do zawarcia Umowy. Po wybraniu stosownej oferty i po złożeniu jej rezerwacji pracownik ILOVETRAVELS nawiąże kontakt z Klientem celem przedstawienia ostatecznej oferty oraz zawarcia Umowy.
 • Informacje opublikowane w ramach Platformy Internetowej oraz inne informacje przekazane Klientowi przed podpisaniem z Klientem Umowy stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, chyba że co innegowynika wyraźnie z ich treści.

2 ZASADY SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ REZERWACYJNYCH

 • W ramach funkcjonalności Platformy Internetowej każdy Użytkownik ma możliwość przeglądania Ofert opublikowanych przez ILOVETRAVELS oraz składania zgłoszeń Rezerwacyjnych obsługiwanych następnie przez ILOVETRAVELS.
 • W celu złożenia zgłoszenia Rezerwacyjnego na podstawie którego ILOVETRAVELS nawiąże z Klientem kontakt celem zawarcia Umowy w pierwszej kolejności z oferty opublikowanej na Platformie Internetowej należy wybrać interesującą Klient Ofertę.
 • Po wyborze stosownej oferty i określeniu jej wstępnych parametrów należy kliknąć w opcję DODAJ DO KOSZYKA. Koszyk jest udostępnioną dla Klienta w ramach infrastruktury informatycznej przestrzenią Platformy Internetowej, w której Klient ma możliwość gromadzić niezbędne informację na temat składanych rezerwacji.
 • W celu złożenia rezerwacji po zakończeniu wyboru Oferty należy wejść do Koszyka poprzez kliknięcie jego ikony dostępnej w prawym górnym rogu Platformy Internetowej. Po sprawdzeniu parametrów składanych rezerwacji w celu kontynuacji procesu jej składania należy kliknąć w opcję PRZEJDŹ DALEJ, co spowoduje uruchomienie formularza składania rezerwacji.
 • ILOVETRAVELS w celu ułatwienia składania rezerwacji na Oferty przygotował interaktywny formularz składania rezerwacji, który należy uzupełnić wprowadzając wymagane przez ILOVETRAVELS dane osobowe oraz składając stosowne oświadczenia.
 • Złożenie rezerwacji następuję poprzez kliknięcie w przycisk SKŁADAM REZERWACJĘ. Po jego kliknięciu wprowadzone przez klienta dane na temat jego zainteresowania Ofertą oraz jego dane osobowe są przekazywane do ILOVETRAVELS celem weryfikacji i złożenia ostatecznej oferty zawarcia Umowy.
 • Za pośrednictwem Platformy Internetowej nie dochodzi do zawarcia Umowy. Po wybraniu stosownej oferty i po złożeniu jej rezerwacji pracownik ILOVETRAVELS nawiąże kontakt z Klientem celem przedstawienia ostatecznej oferty oraz zawarcia Umowy.

3 REKLAMACJE

 • W związku z faktem, iż za pośrednictwem Platformy Internetowej nie dochodzi do zawarcia Umowy, za pośrednictwem Platformy Internetowej należy składać reklamację związane wyłącznie z Usługami świadczonymi za pośrednictwem Platformy Internetowej.
 • W przypadku Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy Internetowej, ILOVETRAVELSwzględem Użytkowników odpowiada jeżeli usługa ma wadę fizyczną lub prawną, wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 • Każdy Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji. ILOVETRAVELS zachęca do składania Reklamacji za pośrednictwem Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i przesłania go na jego adres mailowy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny ILOVETRAVELS.
 • Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady świadczonej przez ILOVETRAVELS Usługi.
 • ILOVETRAVELS zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji.
 • Każdy Użytkownik składający stosowną reklamację zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

4 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 • Układ treści zawarty na stronach Platformy Internetowejjak i jego poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 • Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na stronie Platformy Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 • Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na stronie Platformy Internetowej Użytkownicy nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
 • Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na stronie Platformy Internetowejza wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Platforma Internetowa działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do wszystkich kwestii, które nie zostały poruszone w Regulaminie stosujemy odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:
  1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od 18 września 2019 roku do odwołania.
 • Dokumenty do pobrania

  TOP