×

Pozostańmy w kontakcie

I Love Travels

Biuro podróży, turystyczne wyjazdy zorganizowane na wyjazdy letnie i zimowe obejmujące narty, snowboard, windsurfing oraz kitesurfing. Szkolenia, kursy, wyjazdy integracyjne dla firm.

więcej informacji o biurze podróży

Kontakt

+48 696 054 104
+48 606 103 433
rezerwacje@ilovetravels.pl
kontakt@ilovetravels.pl
biuro@ilovetravels.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2021 Biuro Podróży ILoveTravels.pl

Realizacja: Worfordis.pl

FORGOT YOUR DETAILS?

Zmiany oraz informacje do regulaminu z uwzględnieniem COVID19

 

Bezpieczne rezerwacje

 

Zwracamy 100% pieniędzy w przypadku zamknięcia granic!
W cenie ubezpieczenie zdrowotne od COVID19!
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji obejmuje dodatkowo COVID19* (*koszt ubezpieczenia KR wynosi 3,5% wartości umowy)

 

INFORMACJE ORAZ ZMIANY DO REGULAMINU I LOVE TRAVELS w związku z Covid19 – obowiązują od dnia 16.10.2020 r. do odwołania

1. Zmianie ulegają zapisy regulaminu I Love Travels tyczące się płatności oraz rezygnacji z wyjazdów w sposób następujący:

o Aby potwierdzić rezerwację należy wpłacić zaliczkę minimum 20% wartości umowy lub 200 zł. Pozostała część płatności za umowę powinna być wpłacona najpóźniej na 21 dni przed planowanym wyjazdem,

o w przypadku zamknięcia granic Państw, które uniemożliwiają dojazd na miejsce imprezy turystycznej lub zamknięcie docelowej miejscowości (w tym też infrastruktury narciarskiej) pomiędzy 1-21 dniem przed wyjazdem zwracamy 100% wpłaconych pieniędzy w ciągu 14 dni roboczych,

o w przypadku zrezygnowania z innych powodów niż zamknięcie granic obowiązywać będą następujące warunki potrąceń:

a.      450 złotych od osoby w przypadku rezygnacji powyżej 40 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej;

b.     40% ceny Imprezy Turystycznej przy rezygnacji w okresie od 40 – 20 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej;

c.      60% ceny Imprezy Turystycznej przy rezygnacji w okresie od 19 - 15 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej;

d.     80% ceny Imprezy Turystycznej, jeśli rezygnacja nastąpiła w czasie 14 - 10 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej;

e.      90% ceny Imprezy Turystycznej, jeśli rezygnacja nastąpiła w czasie 10 – 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej;

f.       100% ceny Imprezy Turystycznej w przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.

 

2. W przypadkach skierowania na kwarantannę w terminie pomiędzy 2 a 21 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej i chęci skorzystania z bez kosztowej zmiany rezerwacji, należy:

o Udokumentować skierowanie na kwarantannę, poprzez wysłanie drogą elektroniczną oraz pocztą na adres siedziby I Love Travels zaświadczenia z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego potwierdzającym skierowanie na kwarantannę. Dokument ten powinien otrzymać każdy, kto znajdzie się w takiej sytuacji. Dokument należy dostarczyć w formie skanu,

zrzutu z ekranu lub oryginału nie później niż 48h przed planowanym

wyjazdem.
o Wybrać nowy wyjazd z oferty I Love Travels z sezonu 2020/2021 i złożyć

nową rezerwację przez maila lub platformę rezerwacji na naszej stronie, jednak nie później niż 14 dni przed jej planowanym rozpoczęciem.
o W przypadku, kiedy cena nowej rezerwacji jest wyższa od tej na którą nie możemy pojechać, należy dopłacić równowartość wyższej ceny.
o W przypadku zmiany rezerwacji nie można dokonać zmiany uczestników. o Wszystkie dodatkowe rabaty i bonusy uzyskane przy zakupie pierwszej

imprezy, nie obowiązują przy kolejnej.

 1. Wszyscy Klienci I Love Travels ubezpieczeni w agencjach z których korzystamy tj. Signal Iduna, PZU lub AXA (we wszystkich wariantach), w trakcie pobytu zagranicznego, będą chronieni w przypadku zdiagnozowania chroby wywołanej przez COVID19. Koszty leczenia w przypadku zachorowania Ubezpieczonego świadczone będą do pełnych sum ubezpieczenia. Prosimy wziąć pod uwagę, że Klientom, u których zdiagnozowany zostanie korona wirus, pomocy medycznej i opieki udzielą, w pierwszej kolejności, władze lokalne na miejscu, w którym obecnie przebywają.

 2. W przypadku zakażenia korona wirusem wszystkie nasze polisy turystyczne zapewniają ochronę. Tyczy się to zarówno miejsc, w których do tej pory zachorowania nie występowały, jak i tych, gdzie ogłoszony był stan epidemii. W każdym z przypadków ubezpieczyciel pokrywa koszt i skutki zachorowania w podróży.

 3. W przypadku, kiedy Podróżny znajdzie się w trudnej sytuacji związanej z wystąpieniem nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy (nieuniknionych i nadzwyczajnych okolicznościach – należy przez to rozumieć sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania), I Love Travels udziela Podróżnemu należytej pomocy na warunkach określonych w art. 52 Ustawy (Ust.1 Organizator turystyki niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na udzieleniu: 1) odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej; 2) podróżnemu pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych. Organizator turystyki może zażądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora turystyki.)

 4. W przypadku, kiedy zapewnienie Podróżnemu powrotu do kraju jest niemożliwe zgodnie z Umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, I Love Travels ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę

możliwości o kategorii równoważnej do określonej w Umowie, przez okres do 3 nocy. Powyższe uprawnienie do zakwaterowania nie wyłącza stosowania przepisów korzystniejszych w tym zakresie (w tym finansowania w ramach ubezpieczenia).

7. Osoby, które wykupią ubezpieczenie od kosztów rezygnacji a przed wyjazdem lub na miejscu stwierdzone zostanie zachorowanie przez COVID19 (potwierdzone testem Sanepidu lub odpowiednich organów państwowych) oraz zostanie objęty kwarantanną to ubezpieczenie będzie działać a zwrot poniesionych kosztów/niewykorzystanych świadczeń w ramach regulaminu OWU rezygnacji z podróży realizowany będzie przez ubezpieczyciela. 

 

 

Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ

ILOVETRAVELS.PL

Podróżnicy, aby uczynić korzystanie z Platformy Internetowej ilovetravels.pl przyjemnymoraz czytelnym Administrator Platformy Internetowej oraz Usługodawca przygotował dla wasRegulamin Korzystania z PlatformyInternetowej znajdującej się pod adresem domenowymhttps://ilovetravels.pl/,który w dalszej części dokumentu będziemy nazywać „Regulaminem”.

Regulamin dostarczy wam niezbędnych informacji dotyczących zasad funkcjonowania Platformy Internetowej oraz zasad świadczenia Usług przez Usługodawcę. Do powyższego regulaminu dołączony został załącznik w postaci Polityki Prywatności, która zawiera niezbędne informację dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, których podstawą jest Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Przedmiotem działalności Platformy Internetowej jestudostępnianie na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej za pomocą której następuje nieodpłatna organizacja, gromadzenie i składanieOfert oraz obsługa zgłoszeń rezerwacyjnych Użytkowników.
 • Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • W Regulaminie użyto poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej właściwy do kontaktu z ILOVETRAVELS tj. kontakt@ilovetravels.pl
  3. Klient – Użytkownik będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystający z Usług świadczonych przez ILOVETRAVELS celem odszukania Oferty i zawarcia we własnym imieniu Umowy z ILOVETRAVELS.
  4. Konto Użytkownika – przestrzeń Platformy Internetowej, dostępna po rejestracji, specjalnie przygotowana dla określonego Użytkownika w ramach infrastruktury teleinformatycznej ILOVETRAVELS
  5. Oferta - propozycja zawarcia Umowy świadczenia usług organizacji i uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanej przez ILOVETRAVELSudostępniona przez ILOVETRAVELS za pośrednictwem Platformy Internetowej, na warunkach określonych Umowie oraz Ogólnych Warunkach Umowy zawierająca dane na temat imprezy turystycznejopublikowane przez
  6. Platforma Internetowa- Serwis internetowy prowadzony przez ILOVETRAVELS , udostępniający na rzecz Użytkowników infrastrukturę teleinformatyczną za pomocą której następuje organizacja, gromadzenie i składanie Ofert oraz obsługa zgłoszeń rezerwacyjnych Użytkowników.
  7. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Użytkownika, zawierająca określoną informację.
  8. Usługa–usługa świadczona drogą elektroniczną przez ILOVETRAVELS polegająca na prowadzeniu Konta Użytkownika,udostępnianiu na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej za pomocą której następuje organizacja, gromadzenie i składanie Ofert oraz obsługa zgłoszeń rezerwacyjnych Użytkowników.
  9. Umowa – umowa zawierana między ILOVETRAVELS a Klientem za po Platformą Internatową, której przedmiotem jestudział Klienta w wybranej z Oferty imprezie turystycznej.
  10. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Platformy Internetowej.
  11. ILOVETRAVELS/ Organizator –I LOVE TRAVELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Szyszaków 92, NIP: 9522199005, numer telefonu +48 728 238 897, adres e-mail: kontakt@ilovetravels.pl
 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w wyniku korzystania z Platformy Internetowej jest ILOVETRAVELS
 • W celu uzyskania informacji na temat metod ochrony danych osobowych stosowanych przez ILOVETRAVELS zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr. 1 do Regulaminu.
 • Za pośrednictwem Platformy Internetowej nie dochodzi do zawarcia Umowy. Po wybraniu stosownej oferty i po złożeniu jej rezerwacji pracownik ILOVETRAVELS nawiąże kontakt z Klientem celem przedstawienia ostatecznej oferty oraz zawarcia Umowy.
 • Informacje opublikowane w ramach Platformy Internetowej oraz inne informacje przekazane Klientowi przed podpisaniem z Klientem Umowy stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, chyba że co innegowynika wyraźnie z ich treści.
 •  

2 ZASADY SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ REZERWACYJNYCH

 • W ramach funkcjonalności Platformy Internetowej każdy Użytkownik ma możliwość przeglądania Ofert opublikowanych przez ILOVETRAVELS oraz składania zgłoszeń Rezerwacyjnych obsługiwanych następnie przez ILOVETRAVELS.
 • W celu złożenia zgłoszenia Rezerwacyjnego na podstawie którego ILOVETRAVELS nawiąże z Klientem kontakt celem zawarcia Umowy w pierwszej kolejności z oferty opublikowanej na Platformie Internetowej należy wybrać interesującą Klient Ofertę.
 • Po wyborze stosownej oferty i określeniu jej wstępnych parametrów należy kliknąć w opcję DODAJ DO KOSZYKA. Koszyk jest udostępnioną dla Klienta w ramach infrastruktury informatycznej przestrzenią Platformy Internetowej, w której Klient ma możliwość gromadzić niezbędne informację na temat składanych rezerwacji.
 • W celu złożenia rezerwacji po zakończeniu wyboru Oferty należy wejść do Koszyka poprzez kliknięcie jego ikony dostępnej w prawym górnym rogu Platformy Internetowej. Po sprawdzeniu parametrów składanych rezerwacji w celu kontynuacji procesu jej składania należy kliknąć w opcję PRZEJDŹ DALEJ, co spowoduje uruchomienie formularza składania rezerwacji.
 • ILOVETRAVELS w celu ułatwienia składania rezerwacji na Oferty przygotował interaktywny formularz składania rezerwacji, który należy uzupełnić wprowadzając wymagane przez ILOVETRAVELS dane osobowe oraz składając stosowne oświadczenia.
 • Złożenie rezerwacji następuję poprzez kliknięcie w przycisk SKŁADAM REZERWACJĘ. Po jego kliknięciu wprowadzone przez klienta dane na temat jego zainteresowania Ofertą oraz jego dane osobowe są przekazywane do ILOVETRAVELS celem weryfikacji i złożenia ostatecznej oferty zawarcia Umowy.
 • Za pośrednictwem Platformy Internetowej nie dochodzi do zawarcia Umowy. Po wybraniu stosownej oferty i po złożeniu jej rezerwacji pracownik ILOVETRAVELS nawiąże kontakt z Klientem celem przedstawienia ostatecznej oferty oraz zawarcia Umowy.

3 REKLAMACJE

 • W związku z faktem, iż za pośrednictwem Platformy Internetowej nie dochodzi do zawarcia Umowy, za pośrednictwem Platformy Internetowej należy składać reklamację związane wyłącznie z Usługami świadczonymi za pośrednictwem Platformy Internetowej.
 • W przypadku Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy Internetowej, ILOVETRAVELSwzględem Użytkowników odpowiada jeżeli usługa ma wadę fizyczną lub prawną, wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 • Każdy Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji. ILOVETRAVELS zachęca do składania Reklamacji za pośrednictwem Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i przesłania go na jego adres mailowy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny ILOVETRAVELS.
 • Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady świadczonej przez ILOVETRAVELS Usługi.
 • ILOVETRAVELS zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji.
 • Każdy Użytkownik składający stosowną reklamację zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

4 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 • Układ treści zawarty na stronach Platformy Internetowejjak i jego poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 • Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na stronie Platformy Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 • Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na stronie Platformy Internetowej Użytkownicy nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
 • Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na stronie Platformy Internetowejza wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Platforma Internetowa działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do wszystkich kwestii, które nie zostały poruszone w Regulaminie stosujemy odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:
  1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od 18 września 2019 roku do odwołania.

Dokumenty do pobrania

TOP